Algemene Voorwaarden

Onderstaand treft u de Algemene Voorwaarden van VESPER Advocaten aan, die van toepassing zijn op al onze diensten. De Algemene Voorwaarden bevatten aansprakelijkheid beperkende bepalingen. De rechtsverhoudingen tussen de cliënt en VESPER Advocaten worden beheerst door Nederlands recht en geschillen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te verrichten door of namens VESPER Advocaten LLP, een advocatenkantoor gevestigd te Amsterdam.
  2. Uitsluitend VESPER Advocaten LLP geldt tegenover de opdrachtgever als opdrachtnemer. De artikelen 7:404 (dat een regeling geeft voor het geval het de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd) en 7:407 lid 2 (dat hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor het geval waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven) van het Burgerlijk Wetboek blijven buiten toepassing.
  3. Indien de uitvoering van een opdracht door VESPER Advocaten LLP leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag waarop de door VESPER Advocaten LLP afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat VESPER Advocaten LLP in verband met die verzekering draagt. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt een bedrag van € 1.500.000 per aanspraak.
  4. Indien, om welke reden ook, geen uitkering uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, is de gecombineerde aansprakelijkheid jegens cliënt beperkt tot het honorariumbedrag (exclusief BTW) dat door VESPER Advocaten LLP in verband met de relevante opdracht in rekening is gebracht en dat door de cliënt is betaald, met in alle gevallen een maximum van € 50.000.
  5. VESPER Advocaten LLP is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van in het kader van de opdracht ingeschakelde derden. Bij de inschakeling van een derde is VESPER Advocaten LLP gerechtigd een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de derde mede namens de cliënt te aanvaarden.
  6. De declaraties van VESPER Advocaten LLP moeten binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum zijn betaald. Opschorting, aftrek of verrekening is uitgesloten. Bij gebreke van tijdige betaling heeft VESPER Advocaten LLP het recht de wettelijke rente over het onbetaalde bedrag in rekening te brengen vanaf de vijftiende (15e) dag na de factuurdatum alsmede om incassokosten in rekening te brengen.
  7. Het bepaalde in deze algemene voorwaarden geldt ten behoeve van VESPER Advocaten LLP en van allen die op enige wijze, direct of indirect, aan VESPER Advocaten LLP verbonden zijn of waren en op enigerlei wijze bij de dienstverlening door of vanwege VESPER Advocaten LLP zijn betrokken.
  8. Op de rechtsverhouding tussen VESPER Advocaten LLP en haar cliënten is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de rechter te Amsterdam is bevoegd van enig geschil tussen VESPER Advocaten LLP en een cliënt kennis te nemen.
  9. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en de Engelse taal gesteld. In geval van een geschil over inhoud of strekking zal de Nederlandse tekst bindend zijn.

15 januari 2019