Algemene Voorwaarden

Onderstaand treft u de Algemene Voorwaarden van VESPER Advocaten aan, die van toepassing zijn op al onze diensten. De Algemene Voorwaarden bevatten aansprakelijkheid beperkende bepalingen. De rechtsverhoudingen tussen de cliënt en VESPER Advocaten worden beheerst door Nederlands recht en geschillen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te verrichten door of namens VESPER Advocaten LLP, een advocatenkantoor gevestigd te Amsterdam.
 2. Uitsluitend VESPER Advocaten LLP geldt tegenover de opdrachtgever als opdrachtnemer. De artikelen 7:404 (dat een regeling geeft voor het geval het de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd) en 7:407 lid 2 (dat hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor het geval waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven) van het Burgerlijk Wetboek blijven buiten toepassing.
 3. Indien de uitvoering van een opdracht door VESPER Advocaten LLP leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag waarop de door VESPER Advocaten LLP afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat VESPER Advocaten LLP in verband met die verzekering draagt. De beroeps-aansprakelijkheidsverzekering dekt een bedrag van € 1.500.000 per aanspraak.
 4. Indien, om welke reden ook, geen uitkering uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, is de gecombineerde aansprakelijkheid jegens cliënt beperkt tot het honorariumbedrag (exclusief BTW) dat door VESPER Advocaten LLP in verband met de relevante opdracht in rekening is gebracht en dat door de cliënt is betaald, met in alle gevallen een maximum van € 50.000.
 5. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek vervalt het recht van de cliënt op schadevergoeding in ieder geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor VESPER Advocaten LLP aansprakelijk is.
 6. VESPER Advocaten LLP is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van in het kader van de opdracht ingeschakelde derden. Bij de inschakeling van een derde is VESPER Advocaten LLP gerechtigd een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de derde mede namens de cliënt te aanvaarden.
 7. De declaraties van VESPER Advocaten LLP moeten binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum zijn betaald. Opschorting, aftrek of verrekening is uitgesloten. Bij gebreke van tijdige betaling heeft VESPER Advocaten LLP het recht de wettelijke rente over het onbetaalde bedrag in rekening te brengen vanaf de vijftiende (15e) dag na de factuurdatum alsmede om incassokosten in rekening te brengen.
 8. Cliënt garandeert dat persoonlijke data die aan VESPER Advocaten LLP is verstrekt, door of namens cliënt in overeenstemming met alle relevante wetgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens is behandeld en de verstrekking daarvan niet tot gevolg zal hebben dat VESPER Advocaten LLP in strijd handelt met van toepassing zijnde wetgeving. Cliënt geeft toestemming aan VESPER Advocaten LLP om van cliënt ontvangen persoonsgegevens te verstrekken aan derden (zoals data room aanbieders), zowel binnen als buiten de Europese Economische Ruimte.
 9. Indien cliënt een publieke mededeling heeft gedaan van een transactie, dan heeft VESPER Advocaten LLP het recht om haar betrokkenheid bij een transactie voor de cliënt kenbaar te maken en te gebruiken voor marketingdoeleinden, inclusief het gebruik van het logo van cliënt.
 10. Met betrekking tot de EU-richtlijn 2011/16 (‘DAC6-richtlijn’) betreffende grensoverschrijdende belastingconstructies, zal VESPER Advocaten het standpunt handhaven dat ons advocaat-cliënt privilege prevaleert. Op basis van het advocaat-cliënt privilege zijn wij gebonden aan geheimhoudingsplichten. In dit verband is in de DAC 6-richtlijn bepaald dat de meldingsplicht verschuift naar een andere tussenpersoon die bij de transactie is betrokken of, als er geen tussenpersoon is, naar de desbetreffende belastingplichtige die een voordeel heeft van dergelijke belastingconstructie(s).
 11. Het bepaalde in deze algemene voorwaarden geldt ten behoeve van VESPER Advocaten LLP en van allen die op enige wijze, direct of indirect, aan VESPER Advocaten LLP verbonden zijn of waren en op enigerlei wijze bij de dienstverlening door of vanwege VESPER Advocaten LLP zijn betrokken.
 12. Op de rechtsverhouding tussen VESPER Advocaten LLP en cliënten is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de rechter te Amsterdam is bevoegd van enig geschil tussen VESPER Advocaten LLP en een cliënt kennis te nemen.

versie juli 2021