Belangrijke informatie

Onderstaand treft u belangrijke informatie aan over VESPER Advocaten en de wijze waarop wij onze diensten verlenen.

Handelsnamen

VESPER Advocaten en VESPER Attorneys zijn handelsnamen van VESPER Advocaten LLP.

Rechtsvorm

VESPER Advocaten LLP is een limited liability partnership (LLP) geregistreerd bij de Registrar of Companies for England and Wales onder nummer OC411832. Haar zetel (“registered office”) is gelegen in Londen, Engeland. Haar hoofdvestiging, bezoek- en correspondentieadres is gelegen aan de Westermarkt 2G, 1016 DK Amsterdam, Nederland.

Verwijzingen op deze pagina en elders op de website naar “VESPER”, “VESPER Attorneys” en “VESPER Advocaten” betekenen steeds VESPER Advocaten LLP.  Woorden zoals “wij”, “ons”, “onze” of “het kantoor” en variaties daarop betekenen steeds VESPER Advocaten LLP. De term “partner” wordt gebruikt om een partner (“member”) van VESPER Advocaten LLP aan te duiden.  Een lijst van alle partners van VESPER Advocaten LLP is beschikbaar en kan worden geraadpleegd ter kantore van VESPER Advocaten LLP, oftewel aan de Westermarkt 2H, 1016 DK Amsterdam, Nederland.

Handelsregister

VESPER Advocaten is geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66084180.

BTW nummer

BTW nummer: NL 8563.89.298.B01

Nederlandse Orde van Advocaten

Al onze advocaten zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten.

Rechtsgebiedenregister

De hierna genoemde advocaten hebben zich op de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten geregistreerd:

 • Jelmer Kruijt staat geregistreerd op Financieel Recht;
 • Arthur Knipping staat geregistreerd op Arbeidsrecht (Arbeidsmediation, Collectief Ontslag en Medezeggenschap);
 • Vincent Wismans staat geregistreerd op Financieel Recht en Ondernemingsrecht;
 • Patrick Munk staat geregistreerd op Ondernemingsrecht (Fusies en Overnames en Vennootschappen);
 • Constant van Tuyll staat geregistreerd op Arbeidsrecht (Collectief Ontslag, Internationaal Arbeidsrecht en Medezeggenschap) en Financieel Recht;
 • Marieke van der Holst staat geregistreerd op Ondernemingsrecht (Fusies en Overnames en Vennootschappen).
 • Freek Eveleens Maarse staat geregistreerd op Ondernemingsrecht (Fusies en Overnames en Vennootschappen).

Op grond van deze registratie zijn zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Stichting Derdengelden

VESPER Advocaten kan geen derdengelden ontvangen omdat VESPER Advocaten geen stichting derdengelden tot haar beschikking heeft.

Tarieven

Samen met onze cliënten bepalen we de tarieven die tegemoetkomen aan hun wensen en behoeften. Fees en, indien toepasselijk, uitbetalingen en BTW worden gespecifieerd in onze facturen, tenzij sprake is van een vasteprijsafspraak. Wij brengen geen (niet-gespecifieerde) kantoorkosten in rekening.

Facturatie vindt in de regel maandelijks plaats, maar we kunnen overeenkomen deze periode te verkorten of te verlengen. Facturen dienen binnen 14 dagen vanaf de factuurdatum te worden voldaan.

Algemene voorwaarden, toepasselijk recht en forumkeuze

Op alle rechtsverhoudingen zijn de Algemene Voorwaarden van VESPER Advocaten LLP van toepassing, die op verzoek gratis worden verstrekt. De Algemene Voorwaarden bevatten aansprakelijkheid beperkende bepalingen. De genoemde rechtsverhoudingen worden beheerst door Nederlands recht en geschillen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam, Nederland.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

De advocaten van VESPER Advocaten hebben een beroepsaansprakelijkheidsverzekering via Mutsaerts, Postbus 9102, 5000 HC Tilburg, die voldoet aan de eisen van hun beroepsorganisatie. Informatie over onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering is beschikbaar en opvraagbaar voor onze cliënten.

Ethische en professionele standaarden

VESPER Advocaten is toegewijd aan de hoogste ethische en professionele standaarden. Deze zijn van toepassing op al onze mensen, ongeacht hun rol. De mensen achter VESPER Advocaten dienen professioneel en in overeenstemming met de geldende wetten en regels te handelen, waaronder begrepen de Advocatenwet en de Gedragsregels van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Deze ethische en professionele standaarden houden onder meer het volgende in:

 • integer, professioneel en eerlijk handelen;

 • handelen in het belang van elke cliënt, waaronder tevens verstaan het verlenen van kwalitatieve dienstverlening;

 • handhaving van de rechtstaat en een goede rechtsbedeling;

 • zich gedragen op een wijze die het vertrouwen die het publiek in de juridische dienstverlening heeft, in stand houdt;

 • handhaving van onze onafhankelijkheid;

 • het voorkomen van (de schijn van) belangenverstrengeling.

Het kantoor heeft interne procedures die beogen de mensen achter VESPER Advocaten te helpen in overeenstemming met deze standaarden en met relevante wetten en regels te handelen.

Klachten

VESPER Advocaten streeft ernaar haar cliënten commercieel georiënteerd juridisch advies van de hoogste kwaliteit te verstrekken. Elke cliënt die niet tevreden is over de dienstverlening en begeleiding van ons kantoor, met inbegrip van klachten over een factuur, is gerechtigd zich te beklagen. Als u niet tevreden bent over onze dienstverlening, dan moedigen wij u aan dit de betrokken advocaten te laten weten. Als u zich daar niet comfortabel bij voelt, of als dit niet tot het gewenste effect leidt, wendt u zich dan per e-mail tot onze klachtenfunctionaris, Arthur Knipping (knipping@vesperadvocaten.nl). Een exemplaar van onze kantoorklachtenregeling in PDF-formaat kan hier worden gedownload.