Nieuwe anti-witwasregels voor financiële ondernemingen en de gehele crypto sector

 

Op 20 juli heeft de Europese Commissie een omvangrijk wetgevingspakket gepresenteerd ter verdere bestrijding van witwassen en het financieren van terrorisme (AML/CFT). Het is de bedoeling dat de nieuwe regels eind 2025 definitief zijn en in werking treden. Het pakket bestaat uit vier wetsvoorstellen:

1. een AML Verordening die direct werkende regels bevat over o.a. cliëntenonderzoek (CDD) en de uiteindelijk belanghebbende (UBO).
2. een nieuwe anti-witwasrichtlijn AML6, ter vervanging van AML4 (zoals aangepast door AML5). De richtlijn zal in Nederland hoofdzakelijk worden geïmplementeerd in de Wwft.
3. een nieuwe Verordening betreffende geldovermakingen die transparantie moet brengen in transacties in Crypto-Activa.
4. een Verordening ter oprichting van een Europese AML/CFT Autoriteit, die van start moet gaan in 2024.

Alle Crypto-Activa Dienstverleners zijn in scope

Bijna alle financiële ondernemingen, en, sinds AML5, aanbieders van crypto-wisseldiensten en aanbieders van bewaarportemonnees dienen AML/CFT-maatregelen te nemen. De lijst van partijen
die onder de anti-witwasregelgeving vallen, zal worden uitgebreid met:

1. alle typen en categorieën Crypto-Activa Dienstverleners (Crypto-Asset Service Providers). Dit omvat personen die de volgende crypto-gerelateerde diensten verlenen: custody en administratie, exploiteren van handelsplatforms, wisseldiensten, orderuitvoering, plaatsen, ontvangen en doorgeven en adviseren (art. 3 MiCA).
2. crowdfundingdienstverleners die niet onder de aanstaande Crowdfunding Verordening vallen (de Crowdfunding Verordening treedt per 10 november 2021 in werking).
3. aanbieders en bemiddelaars in hypothecair- en consumentenkrediet voorzover geen kredietinstelling of financiële instelling.
4. dienstverleners die verblijfsregelingen voor investeerders uit derde landen organiseren.

Volledige traceerbaarheid van transacties in Crypto-Activa

De Verordening betreffende geldovermakingen zal zijn toepassingsbereik uitbreiden van bankbiljetten, munten, giraal geld en elektronisch geld naar Crypto-Activa (ook wel: crypto-assets of virtual assets). Volledige informatie over de verzender en de begunstigde zal moeten worden toegevoegd aan de transactie. Het doel is volledige traceerbaarheid van de betrokkenen bij transacties in Crypto-Activa. Anonieme bewaarportemonnees zullen niet langer zijn toegestaan. Deze nieuwe ‘AML/CFT crypto regels’ zullen worden afgestemd op de activiteiten die onder het
toepassingsbereik van MiCA zullen vallen. Het doel van MiCA is om Crypto-Activa die niet onder bestaande Europese financiële regels vallen, zoals MiFID II, alsnog te reguleren (alhoewel sommige Crypto-Activa reeds vallen onder de Elektronisch geld Richtlijn).

Meer UBO-verplichtingen

AML6 en de AML Verordening bevatten nog meer gedetailleerde regels over AML/CFT-risico management, het inzichtelijk krijgen van de UBO en het rapporteren aan het UBO-register en de FIU. Zogenaamde nominee shareholders en nominee directors zullen ook moeten rapporteren over hun status en de personen die zij vertegenwoordigen. Het UBO-register zal bevoegd worden om informatie te verifiëren en kan, op een risicogebaseerde basis, additionele informatie opvragen. Deze additionele informatie kan bestaan uit bestuursbesluiten, notulen, volmachten, contracten en andere documenten. Algemene informatie (een beperkte set data) zal algemeen toegankelijk worden voor het publiek, met specifieke bepalingen voor trusts en vergelijkbare constructies. Bepaalde non- EU entiteiten met een link naar de EU kunnen ook verplicht worden tot registratie.

EU-brede limiet tot EUR 10.000 voor contante betalingen

Personen die goederen of diensten verlenen, handelend als professional buiten een bankgebouw, mogen contante betalingen doen of ontvangen tot maximaal EUR 10.000 of een equivalent daarvan in een andere valuta, ongeacht of er sprake is van één transactie of met elkaar samenhangende transacties.

Assistentie

Als u vragen heeft over deze nieuwe regels kunt u contact opnemen met Jelmer Kruijt of uw reguliere contact bij VESPER Advocaten.