Privacy Policy

VESPER Advocaten LLP, gevestigd aan Westermarkt 2H, 1016 DK Amsterdam, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.vesperadvocaten.nl

Westermarkt 2H, 1016 DK Amsterdam, Nederland

+31 (0)20 737 33 27

De Functionaris Gegevensbescherming van VESPER Advocaten LLP is te bereiken via identification@vesperadvocaten.nl

Uw privacy is van groot belang voor VESPER Advocaten LLP. Graag informeren wij u dan ook via deze privacyverklaring omtrent de wijze waarop wij omgaan met het verzamelen van informatie over de gebruikers van onze website alsmede onze dienstverlening.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

VESPER Advocaten LLP verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via identification@vesperadvocaten.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

VESPER Advocaten LLP verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van betalingen
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

VESPER Advocaten LLP verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals op basis van de in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme opgenomen verplichting voor advocaten om een (voorgenomen) transactie, die als ongebruikelijk moet worden gekenmerkt, te melden bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-NL).

Geautomatiseerde besluitvorming:

VESPER Advocaten LLP neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van VESPER Advocaten LLP) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

VESPER Advocaten LLP bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 7 jaren.

Delen van persoonsgegevens met derden:

VESPER Advocaten LLP verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

VESPER Advocaten LLP gebruikt zelf geen cookies of vergelijkbare technieken, maar maakt met betrekking tot de website www.vesperadvocaten.nlgebruik van Google, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om VESPER Advocaten te helpen analyseren hoe u van de website gebruik maakt. De door het cookie gegenereerde informatie (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om voor VESPER Advocaten bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen voor VESPER Advocaten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Google en al haar dochterondernemingen, waaronder Google Analytics, houden zich aan de Safe Harbor privacybeginsels en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Het plaatsen van deze cookies kunt u weigeren, door uw browser zo in te stellen dat u tijdens het volgende gebruik van de website geen cookies ontvangt. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen van cookies vindt u in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Voor uw gemak kan VESPER Advocaten op haar website hyperlinks opnemen naar websites van derden, waaronder ook websites van een aantal cliënten van VESPER Advocaten. Graag maken wij u erop attent dat indien u deze websites bezoekt, de privacy policy van deze derde partijen, en niet die van VESPER Advocaten, van toepassing is op de activiteiten die op u deze websites verricht en de informatie die u daar openbaar maakt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door VESPER Advocaten LLP en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar identification@vesperadvocaten.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

VESPER Advocaten LLP wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

VESPER Advocaten LLP neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via identification@vesperadvocaten.nl.

Wijzigingen

VESPER Advocaten behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Deze aanpassingen zullen op haar website bekend worden gemaakt. Indien u na de aanpassing gebruik blijft maken van de website c.q. onze diensten zal de aangepaste privacyverklaring op dit gebruik van toepassing zijn.